Je leest het ’t eerst op Grazia.nl

Actievoorwaarden – Grazia Best Bachelorette

1. Algemeen

1.1 De actie “Best Bachelorette” (de “Actie”) wordt uitgeschreven door de naamloze vennootschap Holland Casino N.V (“Holland Casino”), geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en kantoorhoudende aan de Neptunusstraat 71 (2132 JP) te Hoofddorp.

1.2 Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie.

2. Duur

De Actie gaat in vanaf 27 juni 2018 – vanaf publicatie van Grazia editie 26 - tot en met uiterlijk 6 juli 2018 (de “Actieperiode”).

3. Actie

3.1    Op 27 juni 2018 wordt er een artikel gepubliceerd in Grazia editie 26 met als titel “Best Bachelorette”. Daarnaast wordt er online op www.grazia.nl een artikel gepubliceerd “Win the best Bachelorette party voor 7 vriendinnen”. De Grazia Nieuwsbrief en social mediakanalen van Grazia zullen naar de actie en het betreffende artikel verwijzen.

3.2    Om kans te maken op de prijs, dienen deelnemers een winformulier in te vullen en in het formulier een motivatie aan te geven.

3.3    Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.4    Het antwoord dient binnen de Actieperiode middels het winformulier voorzien van motivatie te worden ingestuurd.

3.5    De bepaling van de winnaar wordt gedaan door middel van een jury bestaande uit de Grazia redactie en Holland Casino vertegenwoordigers.

3.6    De winnaar wordt bekend gemaakt op 9 juli 2018, per mail persoonlijk naar de winnaar.

3.7    De winnaar mag 7 vriendinnen meenemen.

3.8    Per Deelnemer kan éénmaal aan de Actie worden deelgenomen.

3.9    Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar, medewerkers van Holland Casino en een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Ook personen die niet conform de Actievoorwaarden handelen kunnen door Holland Casino worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

3.10 De Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

4. Prijs4.1       De prijs bestaat uit een Best Bachelorette arrangement voor 8 personen

            bestaande uit:

  • Halve dag Wellness (bij House of Wellness Amsterdam) inclusief beauty behandeling;
  • Casinobezoek inclusief Try Out pakket, speluitleg en diner bij Holland Casino Amsterdam West;
  • Overnachting in het Park Inn hotel;
  • Happy Hangover Breakfast in restaurant Global Dining Holland Casino Amsterdam West;
  • Transfer per limousine naar Holland Casino Amsterdam West.

4.2    Maximaal aantal gasten wat prijswinnaar mag vergezellen bij Best Bachelorette arrangement is 7, mits 18 jaar of ouder, in bezit van een geldig identiteitsbewijs en zonder opgelegde entreebeperkingen voor Holland Casino (zie ook slotbepalingen). De entreevoorwaarden gelden zowel voor de winnaar van de actie als voor de genodigden die de winnaar vergezellen naar het Best Bachelorette arrangement.

4.3    De Prijs wordt verzorgd door Holland Casino Amsterdam West.

4.4    Voor het innen van de prijs dient telefonisch contact te worden opgenomen met Holland Casino Amsterdam West.

4.5    Een Prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen bij Holland Casino. Bij weigering of niet aanvaarding van een Prijs of de aan een Prijs verbonden voorwaarden, zal de Prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op een Prijs worden doorgevoerd. Een Prijs is ‘as is’.

4.6    Gebruik van de door Holland Casino ter beschikking gestelde Prijs is voor rekening en risico van de Winnaar.

4.7    Een Prijs is niet op naam gesteld en is overdraagbaar aan een derde.

4.8    De Prijs moet voor 31 december 2018 worden verzilverd.

5. Bescherming van gegevens

5.1    Persoonsgegevens die Holland Casino verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van Holland Casino en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

5.2    De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door Holland Casino worden gebruikt voor het verstrekken en verzorgen van de prijs, effectiviteitanalyse van de Actie en – indien hier hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven– om de deelnemer op de hoogte te brengen van verdere informatie, acties en aanbiedingen van Holland Casino.

6. Aansprakelijkheid

6.1    Holland Casino is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie.

6.2    Holland Casino in niet aansprakelijk voor:

a. eventuele type-, druk- of zetfouten;

b. enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie(voorwaarden); of

c. enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).

6.3    Holland Casino is niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken Prijs.

6.4    Holland Casino verleent geen garantie op de Prijs.

6.5    Holland Casino is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren zaken in het kader van deze Actie en Prijs.

7. Slotbepalingen

7.1    Holland Casino is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie(voorwaarden) zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hollandcasino.nl of zal dit worden gecommuniceerd in de speelzaal van de Vestiging. Mededeling zal uitblijven in het geval Holland Casino met spoed een wijziging van de Actie(voorwaarden) dient of wenst te effectueren ten behoeve van een goed en/of ordelijk verloop van de Actie. Dit ligt ter uitsluitende beoordeling van Holland Casino.

7.2    Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en akkoord is met deze Actievoorwaarden.

7.3    De entreevoorwaarden van Holland Casino gelden voor deelname aan de Actie onverkort, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd 18 jaar, onthouding van toegang bij entreeverboden dan wel bij een overschrijding van een bezoekbeperking en toegang op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Deze entreevoorwaarden gelden zowel voor de winnaar van de actie als voor de genodigden die de winnaar vergezellen naar het Best Bachelorette arrangement.

7.4    Voor vragen, suggesties en klachten over deze Actie kunt u tot 1 augustus 2018 een e-mail sturen aan [email protected]. U ontvangt binnen uiterlijk drie weken een reactie van Holland Casino.

7.5       Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie is de rechter te Haarlem bevoegd.